Algemene Voorwaarden - het 100% Mama event

Algemene Voorwaarden

ALGEMEEN

Artikel 1        Definities

 

1.     November Events, zijnde de 
organisator van het 100% Mama event

2.     Exposant: de exposant, die met November Events een overeenkomst van deelneming heeft gesloten;

3.     de locatie: de verhuurder van de 
accommodatie, waar het 100% Mama event wordt gehouden;

4.     Bindend inschrijfformulier: het digitale inschrijfformulier waarbij de exposant de overeenkomst van deelneming is aangegaan;

5.     Overeenkomst van deelneming: overeenkomst tussen November Events en de exposant, die ontstaat door de 
overeenstemmende wil, blijkende uit de ontvangst door November Events van het online door exposant ingevulde Bindend inschrijfformulier en de daarna door November Events aan exposant per e-mail bevestigde deelname aan Het 100% Mama Event;

6.     Het 100% Mama Event: het evenement ter zake waarvan de overeenkomst van deelneming is gesloten

7.     Artikelen: de artikelen die door de exposant op Het 100% Mama Event worden getoond en/of de diensten die daar door hem worden geleverd;

8.     Standruimte: de in vierkante meters uitgedrukte, aan de exposant ter beschikking gestelde 
expositieoppervlakte, waarvan de locatie en vorm door November Events worden aangegeven;

9      Deelnamekosten: de door de exposant aan November Events verschuldigde kosten in verband met zijn 
deelneming, waaronder kosten terzake van de standruimte, eventuele kosten terzake van publiciteit en overige kosten.

Artikel 2 De overeenkomst van deelneming

1,   De inschrijver verklaart alle consequenties van de inschrijving te zullen aanvaarden die voortvloeien uit de ondertekening van dit formulier, ook indien de ondertekening is gedaan door een niet tekeningsbevoegde.

2      Na de invulling en verzending door exposant van het bindende inschrijfformulier voor deelneming en vóór 
de totstandkoming van de overeenkomst van deelneming overeenkomstig artikel 1 lid 5, dient in dit reglement voor het begrip “overeenkomst van deelneming” “bindend inschrijfformulier van deelneming” gelezen te worden.

 

3      November Events behoudt zich het recht voor de inschrijving af te wijzen op grond van overtekening, als de betreffende categorie vol is, bijzondere redenen zoals de vrees voor verstoring van de orde, het niet passen in het concept van het evenement of desnoods zonder opgave van redenen.

4      De inschrijver kan zich niet beroepen op de omstandigheid, dat zijn inschrijving mondeling zou zijn ingewilligd.

5      De inschrijver is niet gerechtigd zijn inschrijving aan een derde over te dragen.

 1. Dit reglement maakt integraal onderdeel uit van de door de exposant met November Events gesloten overeenkomst van deelneming.

7    Afwijkingen van dit reglement of gehele of gedeeltelijke ontheffing van enig(e) In dit reglement opgenomen verbod of verplichting zijn / is uitsluitend van kracht, indien van de afwijking of ontheffing expliciet blijkt in een door November Events getekend geschrift en/of indien een aanvullend of afwijkend reglement van toepassing is verklaard.

8      Dit reglement is van toepassing op de rechtsverhouding tussen November Events en de exposant. 
Tenzij anders bepaald kunnen derden aan dit reglement geen rechten ontlenen.

Artikel 3 Data en duur

 1. November Events stelt de plaats en tijd van Het 100% Mama Event vast, waaronder de data voor opbouw, houden, 
en afbraak. Zie hiervoor het handboek wat per mail naar de exposant gezonden zal worden.

 

 1. Indien naar het oordeel van November Events bijzondere omstandigheden zulks rechtvaardigen, kan November Events de vastgestelde data en/of locatie wijzigen, dan wel besluiten Het 100% Mama Event geen doorgang te doen vinden.

 

 1. Onder bijzondere omstandigheden in het vorige lid bedoeld zijn begrepen marktomstandigheden en alle overige omstandigheden, die na belangenafweging naar het oordeel van November Events het welslagen van Het 100% Mama Event in gevaar kunnen brengen.
 2. Bij wijziging van de vastgestelde data en/of locatie blijft de overeenkomst van deelneming onverkort van 
kracht. Indien November Events besluit Het 100% Mama Event geen doorgang te doen vinden, blijft de exposant gehouden de in verband met zijn deelname, op zijn verzoek door of middels November Events gemaakte overige kosten integraal te voldoen.
 3. In geen geval kan de exposant jegens November Events enig recht op enigerlei schadevergoeding in verband met 
een besluit zoals omschreven in lid 2 van dit artikel doen gelden, noch kan hij vergoeding van enige gemaakte kosten van November Events vorderen.

 

Artikel 4 Toewijzing

1  De deelname aan de Het 100% Mama event brengt geen exclusiviteit met zich mee voor exposant, noch qua productgroep noch qua het concept van beursactiviteiten op de Het 100% Mama event.

2  De exposant heeft gedurende de overeengekomen periode recht op de door November Events vastgestelde 
standruimte. De door November Events vastgestelde plaats en omvang van de standruimte is bindend. Annulering kan slechts plaatsvinden op grond van artikel 7.

3  Bij het bepalen van de plaats en omvang van de standruimte als bedoeld in lid 2 houdt November Events zoveel mogelijk rekening met eventuele door de exposant kenbaar gemaakte wensen. November Events is echter nimmer verplicht de door de exposant aangegeven voorkeur(en) te honoreren en kan de exposanten naar eigen goeddunken indelen.

4      Annulering door de exposant kan slechts plaatsvinden op grond van artikel 7.

5      Op grond van bijzondere omstandigheden te harer beoordeling, is November Events te allen tijde vóór aanvang

van ‘Het 100%  Mama event’ gerechtigd een aan een exposant toegewezen plaats te wijzigen. De exposant kan geen recht doen gelden op vergoeding van enigerlei schade, direct of indirect geleden in verband met het in dit lid bepaalde.

Artikel 5 Betaling

 

 1. Betaling van de deelnamekosten en alle overige betalingen dienen te geschieden voordat het Evenement plaatsvindt.

 

 1. 2.         De exposant is aansprakelijk voor alle aan November Events verschuldigde kosten die op enigerlei wijze verband 
houden met zijn deelneming, waaronder begrepen ook kosten die zijn gemaakt door de exposant zelf of door derden, handelend in zijn naam.
 2. 3.        Bij niet tijdige betaling van enig aan November Events verschuldigd bedrag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht vanaf het moment waarop de vordering opeisbaar is geworden. Incassokosten zijn voor rekening van de exposant waarbij de buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom.
 3. 4.         November Events is gerechtigd betalingen gedaan terzake van een deelneming allereerst in mindering te brengen op 
ten laste van de exposant nog openstaande vorderingen uit eerdere deelnemingen.
 4. 5.        November Events is gerechtigd de overeenkomst van deelneming na  schriftelijke of mondelinge 
aanzegging en ingebrekestelling met onmiddellijke ingang als beëindigd te beschouwen, indien de exposant de deelnamekosten of enig ander aan November Events verschuldigd bedrag niet, niet geheel of niet tijdig heeft voldaan. In een zodanig geval blijft de exposant gehouden de volledige deelnamekosten, alsmede de in verband met zijn deelneming gemaakte overige kosten integraal te voldoen, zonder aanspraak te kunnen maken op vergoeding van schade, in welke zin dan ook, ter zake van de beëindiging.

Artikel 6

Aanvullende dienstverlening

 1. November Events kan ten behoeve van Het 100% Mama event aanvullende dienstverlening bieden, zoals het samenstellen van een catalogus, het verzorgen van diverse vormen van publiciteit en het verzorgen van diverse activiteiten. Dit Reglement is van overeenkomstige toepassing op de terzake gesloten overeenkomst(en). Indien voor deze dienstverlening derden worden ingeschakeld zijn, tenzij anders bepaald, de leveringsvoorwaarden van deze derden niet van toepassing.
 2. Indien en voor zover van toepassing, bepaalt November Events de wijze waarop vermeldingen worden geredigeerd en behoudt zich het recht voor zonodig de gegevens van de exposant te bekorten of op enige andere wijze van de opgave van de exposant af te wijken, desnoods zonder opgave van redenen. Indien de exposant in zijn publicitaire uitingen door hem aangeboden artikelen en/of diensten noemt, mag hij slechts die artikelen en/of diensten opgeven die zowel binnen zijn leveringsprogramma vallen als die – naar het oordeel van November Events – tot het toegelaten expositieprogramma behoren.

3. Tenzij haar ter zake opzet of grove nalatigheid verweten kan worden, aanvaardt November Events geen enkele aansprakelijkheid jegens de exposant of derden voor de levering van aanvullende diensten. De exposant vrijwaart November Events voor aanspraken van derden terzake.

 

Artikel 7 Annulering, ontbinding

1. Indien de exposant zijn inschrijving wenst te annuleren en geen sprake is van een situatie als bedoeld in lid 2 of 3 van dit artikel, blijft de exposant de volledige kosten voor zijn deelname aan November Events verschuldigd.

Een inschrijving kan niet eenzijdig door de exposant worden ingetrokken dan wel gewijzigd. De organisatoren kunnen een verzoek tot annulering van de inschrijving inwilligen onder voorwaarden dat de betrokken exposant een annuleringsvergoeding voldoet en dat tussen de exposant en November Events een schriftelijke overeenkomst tot stand is gekomen. Deze vergoeding bedraagt tenminste:

– 25% van de deelnamekosten bij annulering van de inschrijving na ontvangst door November Events van het bindend online inschrijfformulier;

– 75% van de deelnamekosten bij annulering minder dan 2 maanden voor de eerste opbouwdag van Het 100%  Mama event;

– 100% van de deelnamekosten bij annulering minder dan 14 dagen voor de eerste opbouwdag van Het 100% Mama Event, vermeerderd met de verschuldigde BTW,

alsmede overige gemaakte kosten,en (in)directe schade, eea ter beoordeling van Het 100%  Mama event.

 1. Indien de exposant door bijzondere omstandigheden, gelegen buiten zijn risicosfeer, een en ander ter beoordeling van November Events, niet in staat is van de standruimte gebruik te maken, kan November Events op verzoek van de exposant de overeenkomst van deelneming ontbinden. In dit geval is de exposant 20% van de totale deelnamekosten, alsmede de in verband met zijn deelneming op zijn verzoek door of middels November Events gemaakte overige kosten verschuldigd.
 2. Ingeval ten aanzien van de exposant op enig tijdstip na het tot stand komen van de overeenkomst van 
deelneming surséance van betaling of faillissement wordt aangevraagd, wordt de overeenkomst van deelneming door het enkele intreden van vorenbedoelde aanvrage ontbonden en blijft de exposant het volledige bedrag van de deelnamekosten geheel verschuldigd, alsmede de in verband met zijn deelneming op zijn verzoek door of middels November Events gemaakte overige kosten, onverminderd het recht van November Events tot het vorderen van kosten, schaden en interessen.
 3. Ingeval op enig tijdstip na het tot stand komen van de Overeenkomst van deelneming November Events gegronde 
redenen heeft te vrezen dat deelname aan Het 100% Mama event door de exposant op enigerlei wijze schade aan November Events, Het 100% Mama event of overige exposanten zal kunnen toebrengen, heeft November Events het recht de overeenkomst van deelneming te ontbinden. De exposant blijft alsdan de volledige deelnamekosten alsmede de in verband met zijn deelneming op zijn verzoek door of middels November Events gemaakte overige kosten geheel verschuldigd, onverminderd het recht van November Events tot het vorderen van kosten, schaden en interessen.
 4. Annulering of ontbinding op grond van dit artikel kan nimmer aanleiding zijn tot het vergoeden van enigerlei schade door November Events aan de exposant.

 

Artikel 8 Dienst- en exposantenkaarten

1      November Events stelt de toegangsprijzen van Het 100% Mama Event vast.

2               November Events verstrekt dienstkaarten aan personen die door de exposant met werkzaamheden in zijn 
standruimte worden belast. De dienstkaarten zijn 
bedrijfsgebonden.

3               Gedurende de tijdvakken waarin inrichting, 
onderhoud en ontruiming van de standruimte plaatsvinden, heeft men op vertoon van een geldige dienstkaart toegang tot Het 100% Mama Event.

4               November Events verstrekt aan de exposant kosteloze exposantenkaarten of –badges en –bandjes ten 
behoeve van de exposant en zijn personeel. Het aantal te verstrekken exposantenkaarten is gerelateerd aan de oppervlakte van de standruimte en/of de omvang van het participatiepakket.

5               Gedurende de inrichtingsperiode, de openingstijden en de ontruimingsperiode heeft men op vertoon van 
een geldige exposantenkaart toegang tot Het 100%  Mama event.

6               November Events is te allen tijde wegens gegronde redenen, gerechtigd dienst- en exposantenkaarten in te 
trekken en de betrokken(en) de toegang tot Het 100% Mama Event te ontzeggen.

HET 100% MAMA EVENT

Artikel 9 Opbouw en inrichting (algemeen)

1. De exposant is verplicht zijn stand op te (doen) bouwen en in te (doen) richten gedurende de daartoe 
bestemde dag(en) en aangegeven tijdstippen, met inachtneming van hetgeen hieromtrent door De locatie is bepaald.

2. Bij de inrichting van de standruimte dient de exposant zich te houden aan het in dit reglement bepaalde, overige door November Events uitgevaardigde (veiligheids-) voorschriften, de namens De locatie uitgevaardigde voorschriften en aanwijzingen en overheids- en brandweervoorschriften.

3. November Events kan,ten einde eenheid in de opbouw te verkrijgen, bijzondere voorschriften geven. Deze voorschriften kunnen mede de supervisie over de standbouw en de inrichting betreffen.

4      Indien de inrichting en/of opbouw van de standruimte, naar het oordeel van November Events niet tijdig vóór het einde van de opbouwperiode gereed dreigt te komen, kan November Events voor rekening en risico van de exposant al die voorzieningen treffen die zij nodig acht.

5               Alle kosten, waaronder de kosten voor het ophogen van de vloeren van andere stands, in verband met het doortrekken van de waterleidingen ten behoeve van de stand van de exposant, komen voor rekening van laatstgenoemde.

Artikel 10 Opbouw en inrichting ten behoeve van exposanten met

Standbouw

1      Exposanten krijgen de standruimte ter beschikking 
inclusief standaard standbouw, tenzij in de overeenkomst van deelneming anders is bepaald. Nutsvoorzieningen dienen door de exposant zelf bij De locatie te worden aangevraagd en worden door De locatie separaat aan de exposant in rekening gebracht.

2      De exposant is niet gerechtigd in, op of aan de aan hem ter beschikking gestelde standbouw veranderingen aan te brengen, of de standbouw te beplakken, beschilderen of anderszins te bewerken.

3      Vanaf het moment waarop de standbouw aan de exposant ter beschikking wordt gesteld, tot het moment waarop de standbouw aan November Events leeg wordt opgeleverd, is de standbouw voor risico van de exposant. Alle gebreken en/of schade die bij de oplevering aan November Events aan de standbouw worden geconstateerd komen voor rekening van de exposant, tenzij deze voor of bij de aanvaarding van de standbouw schriftelijk melding heeft gemaakt van deze gebreken en/of schade, of sprake is van overmacht.

4      Niettemin is de exposant gehouden tot het nemen van alle maatregelen die redelijkerwijs van hem gevergd kunnen worden om schade aan de standbouw te voorkomen gedurende de periode dat de standbouw voor zijn risico is. Indien een dergelijke situatie zich voordoet zal exposant Het 100% Mama Event hierover terstond informeren.

 

Artikel 11 Opbouw en inrichting ten behoeve van exposanten met eigen

standbouw

1. Exposanten, waarvan in de overeenkomst van deelneming is bepaald dat zij geen gebruik maken 
van de standaard standbouw, krijgen de standruimte ter beschikking zonder opbouw, inrichting, meubilering of welke technische voorziening ook, tenzij in de overeenkomst van deelneming anders is bepaald.

2. Op verzoek van November Events dienen alle plannen, ontwerpen en/of maquettes voor stands uiterlijk op 
het door November Events aangegeven tijdstip ter goedkeuring aan November Events/De locatie te worden voorgelegd. Eerst nadat de bedoelde goedkeuring is verkregen mag een aanvang met de opbouwwerkzaamheden worden gemaakt. November Events behoudt zich het recht voor haar goedkeuring te weigeren, desnoods zonder opgave van redenen

 

3 Indien de exposant in de praktijk afwijkt van de door hem ingezonden en door November Events/De locatie 
goedgekeurde in artikel 9.2 genoemde plannen, ontwerpen en/of maquettes voor stands, behoudt November Events zicht het recht voor de exposant te verplichten om conform deze plannen, ontwerpen en/of maquettes op te bouwen.

4 Scheidingswanden en constructieonderdelen moeten standaard 250 cm hoog zijn. Inclusief ondervloer bedraagt de hoogte van de stand maximaal 265 cm tenzij November Events haar schriftelijke toestemming heeft gegeven aan afwijkende maten en hoogtes. De hoogte van de stand dient tweezijdig te worden afgewerkt.

5      De plaatsing van drie standwanden is verplicht, tenzij de exposant een hoek-, kop-, of eilandstand is 
toegewezen. Hoek-, kop-, en eilandstands dienen als 
zodanig te worden ingericht.

6      Elke gangpadzijde van een standruimte mag voor 
maximaal 50%, met een maximum van 5 meter worden dichtgebouwd, tenzij November Events schriftelijk anders oordeelt, waarbij zij zich het recht voorbehoudt desnoods zonder opgave van redenen andere voorschriften te geven.

7      November Events zal de standruimte aangeven middels plaatsaanduidingen op de vloer, terwijl de stand zelf kan worden voorzien van een plaatsaanduiding, alles op een door November Events te bepalen plaats en wijze. De exposant is niet gerechtigd de plaatsaanduidingen te verwijderen, verplaatsen of te wijzigen.

8      Indien de Exposant een verhoogde stand wenst dient zij daartoe vooraf goedkeuring te krijgen van November Events.

Artikel 12 Te exposeren artikelen

1    De exposant is verplicht gedurende de openingstijden tijdens de gehele duur van Het 100% Mama Event de standruimte met een voldoende assortiment artikelen en personeel bezet te houden en de geëxposeerde artikelen tijdens openingstijden niet aan het oog van de bezoekers te onttrekken.

2      Het is de exposant verboden in de standruimte andere activiteiten te ontplooien, dan die vermeld zijn in de overeenkomst van deelneming.

3  November Events onthoudt zich van iedere inmenging met betrekking tot geschillen, waaronder geschillen over intellectuele eigendomsrechten, tussen exposanten. Niettemin is het de exposant verboden door het gebruik van een bepaalde naams- of merkaanduiding of door het exposeren van bepaalde goederen verwarring bij het publiek te doen ontstaan die mogelijkerwijs schade aan een andere exposant kan toebrengen.

4  Indien November Events dit verlangt, is de exposant verplicht aan te tonen dat hij gerechtigd is bepaalde artikelen ten toon te stellen. November Events is gerechtigd al hetgeen dat in strijd met het in de vorige volzin bepaalde is tentoongesteld voor rekening en risico van de exposant te (doen) verwijderen.

5  De goederen van de exposant zijn en blijven voor zijn rekening en risico. November Events sluit iedere aansprakelijkheid uit ter zake van schade aan, verlies of diefstal van goederen van de exposant

 

Artikel 13 Gebruik standruimte

1. De exposant is niet gerechtigd:

–  standruimte geheel of ten dele aan derden in 
gebruik af te staan of de ruimte te (doen) gebruiken voor een ander doel dan in de overeenkomst van deelneming is omschreven;

–  om enige vorm van branding, reclame, sponsoring en verkoop buiten de standruimte te bedrijven;

–  een zodanig gebruik van de standruimte te maken, dat andere exposanten of bezoekers daardoor 
schade en/of hinder ondervinden in de vorm van geluidsoverlast, belemmering van toe- of doorgangen, belemmering van lichtval of uitzicht of overlast in enige andere vorm, een en ander ter beoordeling van November Events;

–  in of bij de standruimte gebruik te maken van open, stromend, sproeiend en/of verneveld water voor het 
demonstreren van zijn artikelen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van November Events en De locatie. De exposant dient alle ter zake gegeven aanwijzingen strikt na te leven.

–  gevaarlijke stoffen en/of goederen, waaronder licht ontvlambare stoffen, gassen of chemische bestrijdingsmiddelen of radioactieve goederen, te gebruiken of deze op te slaan in of bij zijn standruimte;

–  buiten of boven de standruimte goederen, meubilair, uithangborden of reclamemateriaal in de ruimste zin te plaatsen of aan te brengen;

–  buiten de standruimte prijscouranten, circulaires, folders of ander reclamemateriaal uit te (doen) reiken of aan te (doen) bieden;

–  tekeningen, fotografische, film- of video-opnamen te (doen) maken van andere objecten dan de eigen standruimte, welk recht uitsluitend aan November Events is voorbehouden;

–  entreegelden of een vergoeding of prestatie van enigerlei aard te vorderen of te verzoeken van bezoekers voor het bezoeken van de standruimte of het daarin bijwonen van demonstraties, presentaties e.d.;

–  in of rond zijn stand activiteiten te ontplooien die, naar het oordeel van November Events, schadelijk kunnen zijn voor Het 100% Mama Event in haar algemeenheid, zoals activiteiten die beledigend kunnen zijn voor bepaalde (groepen) mensen, activiteiten die I   ndruisen tegen de openbare orde en goede zeden en activiteiten die anderszins het imago van Het 100% Mama Event schade toe kunnen brengen;

–  onder de bezoekers van Het 100% Mama Event enigerlei enquête te (doen) houden;

–  om in of rond zijn standruimte horeca-activiteiten in welke zin dan ook, te ontplooien. Het is de exposant 
slechts toegestaan om sampling activiteiten te ondernemen indien de exposant daartoe een sampling vergunning bij November Events heeft aangevraagd.

2 De exposant draagt zelf zorg voor het toezicht op zijn stand, tenzij door De locatie ter zake bindende voorschriften zijn uitgevaardigd.

3  Indien exposant zich niet houdt aan het gestelde in lid 1 sub e. en f. van dit artikel verbeurt zij een 
dwangsom van € 500,- per geconstateerde overtreding

Artikel 14 Vergunningen, ontheffingen

De exposant is verplicht zelf zorg te dragen voor het aanvragen van alle terzake van zijn deelname aan Het 100% Mama Event benodigde vergunningen en ontheffingen.

Artikel 15 Aan- en afvoer van goederen

4  Het is de exposant verboden tijdens de duur van Het 100% Mama Event goederen aan of af te voeren, 
met uitzondering van 2 uur vóór de opening (van 08- 10) en 2 uur na sluiting (van 18-20) via de daartoe geopende deuren.

5  Het is de exposant niet toegestaan om tijdens de openingstijden van de Het 100% Mama Event de stand 
te bevoorraden vanuit de opslagruimte in de locatie, tenzij November Events daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, welke toestemming November Events niet zal onthouden als er geen gevaar voor hinder is voor de bezoekers van de Het 100% Mama Event.

6  De exposant draagt zorg voor het vervoer, de aankomst en in ontvangstneming van zijn of ten 
behoeve van zijn deelname aangevoerde goederen. November Events neemt geen goederen van de exposant in ontvangst, noch is zij daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk.

 

Artikel 16

Schoonmaak

De exposant is verplicht tijdens Het 100% Mama Event voor het schoonmaken van zijn standruimte zorg te dragen, en dient zijn standbouw c.q. standruimte bij het einde van Het 100% Mama Event in de oorspronkelijke staat terug te brengen.

Artikel 17 Afvalverwijdering

1.Op basis van de hoeveelheid samples en de grootte van het wegwerpmateriaal wordt het door exposant verplicht af te nemen kliko’s bij de De locatie berekend. De kosten hiervoor zijn voor exposant.

2. De exposant dient te allen tijde zorg te dragen voor de verwijdering van al zijn afval conform

de door De locatie gestelde voorschriften. November Events is gerechtigd de kosten van het verwijderen en afvoeren van achtergelaten afval bij de exposant in rekening te brengen.

Artikel 18 Afbraak

1      De exposant is verplicht binnen de daarvoor gestelde termijnen zijn standruimte te ontruimen en, indien 
van toepassing, af te breken, met inachtneming van hetgeen hieromtrent door De locatie is bepaald.

2  Exposanten zijn verplicht de standbouw in de oorspronkelijke staat weer aan November Events op te leveren.

3  Exposanten die geen gebruik maken van standaard standbouw zijn verplicht alle aanwezige standbouw te 
verwijderen en af te voeren, en de standruimte weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen

4  Eventuele beschadigingen aan goederen van November Events en/of De locatie komen voor rekening van de exposant.

5  Achtergebleven goederen, waaronder begrepen afval, worden voor rekening en risico van de exposant verwijderd.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 19 Overige voorschriften

1      November Events is in het kader van een goed verloop van Het 100% Mama Event gerechtigd aanvullende (veiligheids-)voorschriften te geven.

2  De exposant is verplicht de door de locatie  uitgevaardigde voorschriften, overheidsvoorschriften 
en aanvullende, door November Events gegeven voorschriften en aanwijzingen stipt na te leven en op te volgen.

3  Indien de exposant deze verplichting niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt is November Events gerechtigd 
al die maatregelen te treffen die zij voor het welslagen van Het 100% Mama Event noodzakelijk acht. November Events kan hiertoe onder meer de overeenkomst van deelneming met onmiddellijke ingang beëindigen, in welk geval de exposant gehouden blijft de volledige deelnamekosten, de in verband met zijn deelneming gemaakte overige kosten, alsmede de kosten van te zijnen aanzien getroffen voorzieningen, te voldoen, zonder dat de exposant enige aanspraak kan maken op vergoeding van enigerlei schade, ter zake van de beëindiging of de getroffen voorziening.

Artikel 20 Afwijkingen van het reglement

1      Bij strijdigheid tussen dit Reglement en het Accommodatiereglement van de locatie, 
dient de exposant contact op te nemen met November Events. November Events zal alsdan meedelen welke bepaling in het specifieke geval prevaleert.

2 Ingeval bepalingen van dit reglement strijden met c.q. afwijken van de voorwaarden welke zijn vermeld op 
het bindend inschrijfformulier, prevaleren de voorwaarden op het inschrijfformulier. Eigenmachtig door de exposant aangebrachte wijzigingen en aanvullingen worden slechts erkend door uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van November Events.

Artikel 21 Aansprakelijkheid

1. Het in dit Reglement bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de door de exposant 
ter zake van zijn deelname aan Het 100% Mama Event ingeschakelde derden, zoals standbouwers en leveranciers. De exposant staat in voor, en blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de bepalingen uit dit Reglement.

2. Indien de exposant of een door hem ingeschakelde derde, enige bepaling uit dit reglement niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is November Events gerechtigd:

a)  de exposant of de door hem ingeschakelde derde(n) onmiddellijk de toegang tot Het 100% Mama Event te ontzeggen;

b)  de standruimte van de exposant te sluiten en/of hieruit voor rekening en risico van de exposant

de bezwaarlijke goederen te verwijderen en op te slaan, af te voeren en/of te vernietigen;

c) de exposant deelneming aan volgende beurzen te ontzeggen.

2  De exposant is verplicht alle schade die November Events lijdt ten gevolge van een aan hem toe te rekenen 
tekortkoming, waaronder het niet, niet behoorlijk of niet tijdig naleven van enige bepaling uit dit reglement en/of overige door November Events, de locatie of van overheidswege uitgevaardigde voorschriften, te vergoeden en vrijwaart November Events ter zake voor aanspraken van derden.

3  De exposant dient zich ter zake van zijn deelname aan Het 100% Mama Event afdoende te verzekeren.

4  November Events is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de exposant, diens 
personeel of diens bezoekers – gevolgschade, bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke oorzaak dan ook inbegrepen – tenzij haar ter zake opzet of grove nalatigheid kan worden verweten.

5  November Events is niet aansprakelijk voor schade aan goed en/of lichaam, ontstaan doordat aanwijzingen en voorschriften die door November Events, van overheidswege en/of de locatie  zijn uitgevaardigd, niet tijdig of niet geheel zijn opgevolgd.

Artikel 22 Geschillen

1          Bij het niet-opvolgen door de exposant van voorschriften, bepalingen of aanwijzingen door 
November Events gegeven respectievelijk te geven, is November Events gerechtigd voor rekening en risico van de exposant de naar het oordeel van November Events noodzakelijke maatregelen te nemen, waardoor voldaan wordt aan eerder genoemde voorschriften, bepalingen of aanwijzingen.

2          In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist November Events.

3          Alle geschillen die ontstaan tussen November Events en een exposant naar aanleiding van de overeenkomst van 
deelneming, dit reglement of enige nadere overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen partijen gesloten, zullen worden beslecht naar het Nederlandse recht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

4      De Nederlandse tekst van de overeenkomst van deelneming, dit reglement of enige nadere overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen partijen gesloten, is beslissend.